{{item.currency}} {{pricing}}

{{item.currency}} {{pricing}} {{item.currency}} {{item.normalPrice}}{{item.currency}} {{pricing}} - Out of Stock

KINDERBERADING EN OUERLEIDING (Scroll down for English)

 

Aangebied deur Dr. Sariet Nortj (B.Min, D.Div) Geregistreerde verpleegkundige, Geregistreerde berader

 

Die lesings is baie intensief, omvattend en behandel bykans alle aspekte van emosionele probleme en evaluasies asook kindertekeninge.  Voltooiing van hierdie kursus sal die persoon in staat stel om : *die ouer / begeleier beter toe te rus om kinders beter te verstaan  *die kind met basiese probleme te help *basiese ouerleiding te verskaf.

 

Let wel: Die hele KB  word voortaan deur 1 hele week in die aande en 2 volle naweke aangebied.

 

Inleiding: Die Bybel en kinders

         Wat is die Bybel se perspektief?

         Ouers se verantwoordelikhede

         Oorsake van gedragsprobleme

 

Lesing 1: Die moeder- en kindverhouding

         Die noodsaaklikheid van goeie verhoudings

         Basiese behoeftes van die kind

         Maslow se siening

 

Lesing 2: Ontwikkeling in die kind se brein

         Die limbiese stelsel

         Die denkgedeelte

         Neurons

         Die invloed van chemikalie

 

Lesing 3: Stadiums van ontwikkeling

         Behandel die fisiese, emosionele, sosiale en morele ontwikkeling van kinders in detail.

 

Lesing 4: Tipiese probleemgedrag

         Hakkel en spraakprobleme

         Teruggetrokkenheid

         Oormatige opstandigheid

         Stokkiesdraai

         Skoolsiekte / Skoolfobie

         Misdaad

 

Lesing 5: Kindermishandeling

         Tipes mishandeling

         Simptome

 

Lesing 6: Seksuele molestering

         Simptome

         Gedragsveranderinge

 

Lesing 7:  Alkoholisme in die ouerhuis

 

Lesing 8: Probleem ouerhuise en egskeiding

 

Lesing 9: Dood- hoe vertel mens n kind?

Lesing 10: Die kind en die rou proses. Hoe rou n kind?

Lesing 11: Dissipline wat is reg en verkeerd

Lesing 12: Tekeninge  -  ouderdom van kind en manier van teken

Lesing 13 : Tekeninge deel 2

Lesing 14: Aanvaardings taal hoe praat jy dat jou kind voel jy verstaan hulle

Lesing 15: Spel Speletjies om n kind beter te laat voel

Lesing 16: Bevryding is dit nodig by kinders of nie?

**************************************

Vir volledige inligting verwys na Prospektus  by "Dokumente

For complete information please refer to TCN PROSPECTUS

**************************************

PARENTAL GUIDANCE AND CHILD CARE & COUNSELING

Presentey  Dr. Sariet Nortje

The lectures are very intense, expansive and includes almost every aspect of emotional problems and evaluasions.  Completion of this course will enable the person to :

                                                                                    *better equip the parent / companion to understand children

                                                                                    *assist the child with basic problems

                                                                                    *to give basic parental accompaniment.

Introduction: The Bible and children

          What is the Bibles perspective?

          Parents responsibility

          Causes of behavioural problems

Lecture 1: The mother- and child relationship

          The necessity of a good relationship

          Basic needs of the child

          Maslows opinion

 Lecture 2: Development in the childs brain

          The Lymbic system

          The thought area

          Neurons

          The influence of chemicals

 Lecture 3: Stages of development

          Treat the physical, emosional, social, and moral development of children in detail.

 Lecture 4: Tipical problem behaviour

          Stutter  and speech problems

          Reclussiveness

          Extreme rebellion

          Truant

          Schoolsickness/ school phoby

          Crime

 Lecture 5: Child abuse

          Types of abuse

          Symptoms

 Lecture 6: Sexual molestation

          Symptoms

          Behaviour changes

 Lecture 7:  Alcoholism in the parent house.

 Lecture 8: Problem parental house and divorce.

 Lecture 9: Death how do you tell a child?

Lecture 10: The child and the mourningprocess. How does a child mourn?

Lecture 11: Dissipline what is wrong and right.

 Lecture 12: Drawings  -  ages of children and way of drawing.

Lecture 13 : Drawings part 2

Lecture 14: Acceptance language how do you talk that your child feels you understand them?

Lecture 15: Games Games to make a child feel better.

Lecture 16: Deliverence is it necissary with children or not?
 
Back Back to top