{{item.currency}} {{pricing}}

{{item.currency}} {{pricing}} {{item.currency}} {{item.normalPrice}}{{item.currency}} {{pricing}} - Out of Stock

HUWELIK EN VERHOUDINGSDINAMIKA KURSUS (Scroll down for English)

 

 

 

 

Aangebied deur Dr. Frans Nortj (D.Div, M.Coun, B. min, Geregistreerde berader)

 

Hierdie Lesings is saamgestel en word aangebied vir huweliksverryking en herstel. Die lesings se doel is ook om aspirant huweliks beraders te kweek. Pare en enkelpersone is meer as welkom om die lesings mee te maak.

Elke afdeling word intensief behandel. Ons stel voor dat getroude pare die kursus saam meemaak.

 

Komponent 1:   God en die mens

                Is die noodsaaklikheid van ʼn intieme verhouding met God noodsaaklik vir ʼn goeie en gesonde huwelik?

Komponent 2:   Huweliksprioriteite

            In hierdie komponent word daar inspeksie gedoen rondom prioriteite en hoe verkeerde besluite ʼn  gesonde huwelik in die afgrond kan dryf.

Komponent 3:   Sny die naelstring

            Die gevare van emosionele, sielkundige sowel as finansile afhanklikheid tussen ouer en volwasse kind word in diepte bespreek.

Komponent 4a: Kommunikasie

            Intensiewe analise rondom die noodsaaklikheid van verstaanbare kommunikasie tussen man en vrou.

Komponent 4b: Doelgerigte dialoog

            Noodsaaklike, praktiese tegnieke vir die effektiewe ontvangs en oordrag van informasie.

Komponent 4c: Emosionele gelykenisse

   In hierdie komponent word die student geleer hoe om effektief te kommunikeer deur die gebruikmaking van emosionele gelykenisse.

Komponent 5:   Stresbestuur

   Die invloed van verkeerdelike streshantering in die huwelik asook korrektiewe metodes.

Komponent 6a: Egte, onvervalste liefde

            In hierdie module word die duidelike onderskeid tussen selfsugtige en onvervalste liefde bepaal.

Komponent 6b: Die vyf liefdestale

            Opbouende woorde

            Kwaliteit tyd

            Geskenke

            Diensbaarheid

            Fisieke aanraking

Komponent 7:   Onderwerping en onderdanigheid

            Die Bybel se rels en regulasies rondom onderdanigheid en misbruik daarvan.

Komponent 8:   Ouerskap

            Die invloed van kinders op verhoudings binne die huwelik

Komponent 9:   Superseks vir Christene

o     Die verbode onderwerp onder Christene

o     Waarom moet ons seksuele intimiteit beoefen?

o     Die krag van seksuele drange

o     Manlike en vroulike verskille

o     Die uiteinde van ʼn bevredigende verhouding by mans sowel as vrouens

o     Waarom sukkel party mense om die seksuele te geniet?

o     Dinge wat die vuur in mans en vrouens blus

o     Klimaat skepping

o     Seksuele intimiteit

Komponent 10: Groener Gras

           Die gevare en herstel van buite-egtelike verhoudings

 

Afstandstudie in die vorm van MPEG4 Video (iPod formaat, werk op enige rekenaar) en Elektroniese handleiding. Vir hierdie doel stel ons voor u skaf n goeie rekenaar met ten minste 19 duim skerm aan. Internetkonneksie is van kardinale belang omrede studente punte en kursusmateriaal van die webblad sal kan aflaai.

 

***********************************

 Vir volledige inligting verwys na Prospektus  by "Dokumente

For complete information please refer to TCN PROSPECTUS

*******************************************

MARRIAGE AND RELATIONSHIP DYNAMICS COURSE

 Presented by  Dr. Frans Nortj (B min. M.Coun. D.Div . Registered counseller.)

 These lectures are compiled and presented for marriage/relationships counselling restoration and enrichment. The lectures aim to also cultivate aspiring marriage companions.  Couples and singles are more than welcome to attend lectures.

CLASS COMMENCEMENT DATE: See calendar

 

Component 1:   God and man

         Is the necessity for an intimate relationship with God necissary for a good and healty marriage?

Component 2:   Who and what is on your priority list?

         In this component inspection is done concerning priorities and how wrong decisions can ruin a healty marriage.

Component 3:   Cut the ambilical cord.

         The dangers of emosional, pshycological as well as financial dependancy between parents and adult children is discussed in detail.

Component 4a: Communication

         Intensive analyses concerning the necessity of understandable communication between husband and wife.

Component 4b: Purposeful dialogue

         Necissary, practical techniques for the effective give and receive of information.

Component 4c: Emotional metaphores

  In this component the student is taugth how to effectively communicate through making use of emosional comparrisons.

Component 5:   Stress management in relationships 

  The influence of wrong stress management in the marriage as well as correctional methods.

Component 6a: Genuin, uncontaminated love

       In this lecture the definite defference between selfishness and pure love will be determined.

Component 6b: The five love languages

         Uplifting words

         Quality time

         Presents

         Servicability

         Physical touch

Component 7:   Submission and humility

       A true Biblical viewpoint that you never heard before!.

Component 8:   Parenthood

       The influence of children on relationships in the marriage.

Component 9:   Super sex for Christians

o    The forbidden topic amongts Christians

o    Why must we practice sexual intimicy?

o    The power of sexual  urges.

o    Male and female differences.

o    The end of a satisfactory relationship with men as well as woman.

o    Why do some people have difficulty enjoying the sexual?

o    Things that put out the sexual flame between a men and a woman.

o    Creating a romantic atmosphere 

o    Sexual intimicy.

Component 10: Greener Grass

         The dangers of Illegitimate relationships.  

Component 11: Uplifting one another

         The importance of self esteem upliftment within the frame of the marriage.

Various practical sessions and questionnaires are included to teach couples and aspiring companions to use tools!

 
 
Back Back to top