{{item.currency}} {{pricing}}

{{item.currency}} {{pricing}} {{item.currency}} {{item.normalPrice}}{{item.currency}} {{pricing}} - Out of Stock

Diep Emosionele Terapie (Scroll down for English)

Lesing 1: Doelgerigte Gebed

Lesing 2: Liefde en mensvaardighede.

Lesing 3: Temperamente en Temperament Ontleding

o   Studente word geleer om die vier basiese temperamente te analiseer en te identifiseer.

Lesing 4: Spielbeeld en Gesinsraamwerkontleding

Hoe om in 5 minute n persoon met ʼn problematiese agtergrond te ontleed. en spielbeeldontleding.

Lesing 5a en b: Ontleding van die omvattende empiriese persoonlike vraelys

Oorsake en gevolge van trauma en emosionele problematiek soos:

o    Aggressie en woede                                    Seksuele molestasie en verkragting

o    Kindermishandeling                                    Homoseksualisme en ander afwykende seksuele gedrag

o    Verwerping                                                   Obsessies en kompulsies

o    Slaaploosheid                                               Vrese en fobies

o    Testand, haat en bitterheid                     Swak selfbeeld, selfwaarde en selftevredenheid

o    Depressie                                                      Fisiese voorkoms

o    Geheue-gapings                                           En meer

Lesing 6: Gees, siel en liggaam: Funksionele boublokke

o    Uiteensetting en funksie van elke integrale deel.

Lesing 7: Selfbeeld: Hoe om ʼn Christosentries onfeilbare selfbeeld te bou vanaf ʼn swak selfbeeld en minderwaardigheid tot menswaardige selfbeeld.

Lesing 8: Die sewe D.E.T. beginsels.

DET begrip: Wat is DET en waar kom dit in die Bybel voor?

o    DET beginsel 1: Hanteer die aggressor deur Teks Analogie.

o    DET beginsel 2: Die prenatale en postnatale tydperk oor die gestasie periode en terapie indien daar traumatiese gebeure plaasgevind het.

o    DET beginsel 3: Die beseerde binnekind.

o    DET beginsel 4: Terug na die impak van trauma en voortvloeiende genesing.

o    DET beginsel 5: Terug na geliefdes wat onverwags aan die dood afgestaan is. (Nie hipnose of geeste oproep nie!)

o    DET beginsel 6: Aborsie / traumatiese miskraam.

o    DET beginsel 7: Om die verslawing en fantasiebeelde van pornografie te verwyder.

DIE METAFISIESE DEMENSIE (DET1 DEEL2) 

  Kursus Inhoud:  

Lesing 9: Negatiewe invloede van voorgeslagte, familie en ander mense

o    Nagevolge van betrokkenheid by okkulte ander soortgelyke mistiese instansies ens.

o    Verbreking van gepatroneerde gebeure in ons lewens.

Lesing 10: Die Geesdimensie, demonologie en emansipasie (bevryding)

o    Wat s die Bybel oor die Heilige Gees, Engele, Demone, Satan die Hel en ander geeswesens?

o    Emansipasie (Bevryding) Teorie, tegniek en praksis.

Lesing 11: Dertig stappe om jou genesing te behou 

Alle aspekte word prakties gedemonstreer in die klas en op mpeg4video

Hierdie kursus is bedoel vir persone met enige van die volgende behoeftes:

         Selfverryking.

         Genesing vir eie emosionele probleme.

         Wie berading as bediening/loopbaan wil opneem, of om huidige bedieningvaardighede uit te brei; of

         Indien persone lid wil word van KBN se dinamiese Nasionale Netwerk as berader.

         Deel van B. Counselling akademiese graad kwalifikasie 30 Krediete.

 Afstandstudie in die vorm van MPEG4 Video (iPod formaat, werk op enige rekenaar) en Elektroniese handleiding. Vir hierdie doel stel ons voor u skaf n goeie rekenaar met ten minste 19 duim skerm aan. Internetkonneksie is van kardinale belang omrede studente punte en kursusmateriaal van die webblad sal kan aflaai.

****************************

Vir volledige kursus inligting en kostes verwys na http://www.keerpunt.co.za/wdocs.php

For complete corse information and costs please refer to Prospectus http://www.keerpunt.co.za/wdocs.php

 

Deep Emotional Therapy Module1

Lecture 1: Goal orientated Prayer

Lecture 2: Love and social skills.

Lecture 3: Temperaments and Temperament Analyses

o   Students are taught to analyze and identify the four basic temperaments.

Lecture e 4:  Framework and Virtual Image Analysis

How to analyse a persons problematic background in 5 minutes. And mirror vitual image analysis.

Lecture 5a en b: Anylysing the comprehensive personal questionnaire

Causes en consequences of trauma and emosional problems like:

o    Aggression and anger                                 Sexual molestation and rape

o    Child abuse                                                    Homosexuality and other deviant sexual behaviour

o    Rejection                                                        Obsession and compulsions

o    Sleeplessness                                               Fears and phobies

o    Opposition, hate and bitteness                   Low self esteem, selfworth and selfcontentment

o    Depression                                                    Physical appearance

o    Memory gaps                                                 And more...

Lecture 6: Spirit, soul and body: Functional building blocks.

o    Explanation and function of every integral part.

Lecture 7: Self esteem: How to build a Christocentric complete self esteem from a low self esteem to a decent  self esteem.

Lecture 8: The seven D.E.T. principles.

DET Approach: What is DET and where in the Bible does it appear?

o    DET principle 1: Handle the aggressor through Text Analogy.

o    DET principle 2: The prenatal period on the pregnancy period and therapy if trauma has taken place.

o    DET principle 3: The injured inner child.

o    DET principle 4: Back to the impact of trauma and consequencial healing.

o    DET principle 5: Back to loved ones who unexpectedly passed away. (Not hipnosis or conjuring spirits!)

o    DET principle 6: Abortion / traumatic miscarriage.

o    DET principle 7: To remove the addiction and fantasy images of pornography.

Lecture 9: Blessings and curses.

o    Consequences of involvement with Occultic and similar Mistical institutions, etc.

o    Breaking of curses and transfomation into blessings. Accidents, financial bad luck, illnessess, etc...

Lecture 10: The Spiritual dimension, demonology and deliverence sessions.

o    What does the Bible say about the Holy Spirti, Angels, Demons, Satan and Hell and other spiritual beings?

o    Deliverance of negative influences and internal and external factors. Techniques and practises.

 Lecture 11: Thirty steps to keep your deliverence.

These modules are meant for persons with any of the following needs:

         Self enrichment.

         Discovering and healing of own emosional problems.

         Who want to take on counselling as ministry/career, or to extend current ministry skills ; or

If persons want to become a member of TCNs dynamic Nasional Network as a counseller.

WHAT IS NOT

DET is not Hypnosis!

DET is not chanting!

DET is no event associated with the New Age Movement!

DET is in no way linked to the Occult!

DET is not associated with any denominational institution or doctrine!

DET is not advanced psychology!

 

WHAT IS DET?

DET come to the core of emotional turbulence ... - and cure!

DET bring complete healing of emotional hurt and spiritual influences!

DET is inspired by the Holy Spirit!

DET is founded on Word principals!

DET is baced on the promise of Jesus in Luke 4:18

DET centers around Jesus as central to our lives, He alone is the great physician!

DET value 1 Corinthians 13

DET locate the source of emotional problems and treat not just the rotten fruit !

 

THE SEVEN PRINCIPLES TO HEALING THROUGH DET

DET Principle one: Face the agressor.

DET Principle Two: The prenatal period and therapy if trauma occurred.

DET Principle Three: The hurt inner-child
DET Principle Four: Back to the trauma when it occurred and healing.

DET Principle Five: Back to loved ones who unexpectedly passed away. (We do NOT condure or consult with spirits!)

DET Principle Six: Abortion / traumatic miscarriage.

DET Principle Seven: How to get rid of the fantasy images of pornography that is trapped in the minds of addicts.
 
Back Back to top