KBN GELOOFS VERKLARING
ï‚· Ons glo dat daar slegs een Ware Lewende God is (Eks. 20:2-3)
ï‚· Ons glo dat daar geen ander Naam is waardeur die mens gered kan word, anders as
deur Naam van Jesus Christus (Hand. 4:11 & 12)
ï‚· Ons erken Jesus Christus as die Messias, die Woord wat vlees geword het en onder
ons woon (Joh. 1: 1 & 14)
ï‚· Ons glo dat ons tot NIKS in staat is sonder Christus nie (Joh. 15:5), ons verklaar
onsself dus afhanklik tot HOM
ï‚· Ons glo dat ons deur ons keuse deur gehoorsaam te wees aan Christus, veel vrug dra
(Joh. 15:8) en daardeur die Here verheerlik.
ï‚· Ons glo dat Jesus ons kan vrymaak (Joh. 8:32)
ï‚· Ons glo dat Jesus die weg, en die waarheid en die lewe is, en dat ons nie na die Vader
kan kom, behalwe deur Hom nie (Joh 14:6)
ï‚· Ons glo dat as ons in die lig wandel – soos wat Hy in die lig is – dat ons gemeenskap
het met ons mede gelowiges en dat die Bloed van die Here Jesus ons reinig van alle
sonde (1Joh. 1:7)
ï‚· Ons verklaar dat die Bybel die enigste gesaghebbende standaard is wat te alle tye
toegepas moet word. Ons kies om die waarheid te spreek in liefde (Ef. 4:15)
ï‚· Ons vertrou ons Hemelse Vader om ons te vul met Sy Heilige Gees (Ef. 5:18) om
ons te lei in waarheid (Joh. 16:13). Ons kruisig die vlees (Gal 5:24) en kies om te
wandel soos die Heilige Gees ons lei en erken die gawes van die Heilige Gees wat in
‘n wedergebore Christen werksaam is.
ï‚· Ons glo dat die sakramente, die doop en nagmaal soos voorgeskryf in die Bybel,
noodsaaklik is vir ons Christenwandel en funksionering
ï‚· Ons erken die vyfvoudige bediening van Apostel, Profeet, Evangelis Herder en
Leraar. (Efe 4:11)
ï‚· Ons erken die 7 Motiveringsgawes en dat dit soos lede van ‘n liggaam saamwerk in die
Liggaam van Christus

Back Back to top